Çalışan Audinlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya çalışanlarla olan iş ilişkimiz dahilinde;  işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin,  işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde;  kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Örnek olarak işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır: Ad, soyad, TC kimlik numarası, milliyeti, medeni durumu, doğum tarihi, kimlik fotokopisi, telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, maaş detayları, prim listesi, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka bilgileri, sağlık poliçeleri, engeli ile ilgili sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük hasta şikayetleri, kullanmakta olduğu ilaçlar, klinik geçmişi, akciğer grafisi, işitme testi, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi, sertifika ve diploma fotokopileri, eğitim ve beceriler, özgeçmiş (CV) müşterilerle yapılan görüşmelerin yer aldığı ses kayıtları, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri çalışan performans ve kariyer gelişim bilgisi, eğitim katılım formları, eğitim saatleri ve süreleri, (varsa) sınav sonuçları, iç terfi değerlendirme süreçleri (İngilizce, genel yetenek sınavları, kişilik envanteri), etik uygunsuzluk raporları, terfi transfer hareketleri, puantaj ve performans raporları, toplantı kayıtları, scorecard bilgileri, işe giriş tarihi, haftalık çalışma saatleri (login-logout kayıtları), aile, yakın bilgisi aile bildirim formları, çalışanların kullandığı iş bilgisayarlarının IP adresleri ve web gezinti hareketleri, hobileri, çıkış mülakat raporları, terhis belgesi, yıllık izin kullanım defteri, işten çıkış mülakat formları, SGK sicil numarası, vergi indirim yazısı.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • İş ilişkisinin ispatlanması
 • Ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması
 • Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi
 • Çalışanlara ait bordro süreçlerinin yürütülmesi
 • Devamsızlık takibi, iş ve işyeri kural ihlalleri halinde gerekli uyarı yazılarının hazırlanması, hukuki süreçlerin yönetimi
 • İş sözleşmesi ve personel yönetmeliğinde belirtilen şekilde ve amaçlarla sınırlı olarak işçinin bilgisayar, internet, elektronik posta ve telefon kullanım kurallarına uyumunun takibi ve izlenmesi

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi
 • Sosyal güvenlik mevzuatından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için medeni duruma ilişkin kişisel verilerin işlenmesi

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

 • Fiziksel güvenlik prosedürleri gereği (hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb) operasyon alanları, çalışanların kişisel eşyalarının yerleştirildiği dolaplar, yangın kaçış noktaları, bina/bölüm giriş-çıkış noktaları ve dinlenme odalarında yerleştirilen kameralarla görüntü alınması

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

 Müşteriler ile yapılan görüşmelerin ses kayıtlarının hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Operasyonlarda çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, terfi süreçlerinin uygulanması
 • Vekaletname çıkarılabilmesi
 • Muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi
 • Maaş ödemelerinin yapılabilmesi, zorunlu BES kesintilerinin yapılabilmesi
 • Bilgi güvenliği denetimlerinin yürütülebilmesi
 • Şirket sistemlerinin çalışmasının sağlanması ve işyeri düzeninin temini
 • Yazılımlara ve dosyalara erişim için yetkilendirilmelerin yapılması
 • Yazılımların geliştirilip yürütülebilmesi
 • Şirket içi raporlama yapılması ve kayıt tutulması
 • Çalışanlar arasındaki ilişkilerin ve motivasyonun geliştirilmesi
 • Vardiya yönetiminin ve takibinin yapılması
 • Eğitim süreçlerinin takibi, eğitimlerin organize edilmesi
 • Verimliliğin artırılması
 • Sosyal ve yan haklar ile ilgili yönetim, iyileştirme ve organizasyon
 • Kapı ve sistem giriş çıkışlarının yönetilmesi, iş yerinin fiziki güvenliğinin temini
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi
 • Personele taşıma (servis) hizmeti sağlanması
 • Şirket’in iş sırlarının korunması
 • Bilgisayar sistemlerinin virüs vb. tehditlere karşı korunması
 • Şirketin temsili, Şirket adına 3. kişilerle irtibatın yürütülmesi
 • İşin yürütülmesiyle bağlantılı Müşteri ve Şirket açısından özel risklerin tespiti amacıyla Çalışanların kamuya açık bilgilerinin incelenmesi
 • Gizlilik taahhüdüne bağlı olarak Şirket işgücünün detaylı inceleme çalışması
 • Hukuka aykırılıkların zamanında belirlenmesi
 • Şirket için kullanılan/ kullanılacak yazılım ve uygulamaların 3. taraf şirketler tarafından geliştirilmesi ve yönetilmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, Şirket’in hizmet sunduğu şirketler, hizmet aldığı insan kaynakları danışmanlık şirketleri, bilgi teknolojileri şirketleri, mesleki danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler, iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve Şirketin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlar gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Örneğin, ticari ilişki kapsamında hizmet vermekte olduğumuz kurumsal müşterilerin talep etmesi halinde, ilgili operasyonda çalışanlara ait kişisel veriler müşteri firmalarla, (i) Müşteri sistemlerine erişim için program kullanıcı adı ve şifrelerin tanımlanması ve ekran yetkilerinin verilmesi veya (ii) Müşteri kurumsal unvanı uzantılı e-posta kullanıcı adı ve şifrelerinin oluşturulması gibi amaçlarla paylaşılmaktadır. Şirketimizi temsilen hareket edenlerin iletişim bilgileri ve/veya kimlik bilgileri üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz yurtdışında mukim Şirket’in hakim ortağı olan ve onun grup şirketlerine (Comdata Group) aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak, özellikle Şirket'in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da iş sözleşmesinin ifasını gerektiriyorsa yeterli korumaya sahip olan veya duruma göre yeterli korumaya sahip olmayabilecek ülkelerdeki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından yukarıda tanımlandığı şekli ile işlenebilir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz.

 Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme ve yok edilme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde olarak sonuçlandırılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.

Emek Mah. Atatürk  Cad. No:14/C Sancaktepe İstanbul

Tel: 0216 556 3900

E-posta: comdatatriletisim@comdatatr.com

Gerçek Kişi Tedarikçi Aydinlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ-İŞ ORTAĞI AYDINLATMA METNİ

Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,  ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Şirket doğrudan sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden sözlü, fiziksel veya elektronik olarak kişisel veri toplamaktadır ve bu kişisel verileri işlemektedir. Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz:

Ad, soyad, TC Kimlik numarası, iletişim bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresleri, cep telefonu numarası, görsel veri kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, vergi numarası, banka hesap bilgileri.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Söz konusu verileri aşağıdaki sebeplerle topluyoruz;

 • Kanunlarda öngörülen süreçlerin yürütülmesi için Şirket tarafından kişisel verilerinizin toplanması gerekebilir.
 • Şirket’in ilgili mevzuat çerçevesinde hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla kişisel verilerinizin Şirket tarafından toplanması gerekmektedir. Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirememesi Şirket’in bu sebeple yaptırıma maruz kalmasına sebep olabilir ve sizin hukuki yükümlülüklerinizin Şirket aracılığı ile yerine getirilmesine engel olabilir.
 • Şirket ile aranızdaki sözleşmenin ifası için kişisel verilerinizin Şirket tarafından toplanması gerekebilmektedir. Burada elde ettiğimiz kişisel verilerinizin paylaşılamaması Şirket ile iş ilişkinizin sağlıklı yürütülememesine, Şirket tarafından sizin yararınıza oluşturulmuş bazı süreçlerin yerine getirilememesine veya yerine getirilmesinin sizin açınızdan zorlaşmasına sebep olabilir.
 • Şirket, haklarınızı her zaman ön planda tutarak meşru menfaatini sağlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizi toplayabilmektedir.

VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

 • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi
 • Temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin koordinasyonu ve yürütülmesi
 • Ödeme yapılması
 • Seyahat organizasyonu yapılması
 • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİNDEKİ VE YURTDIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, Şirket’in hizmet sunduğu şirketler, hizmet aldığı insan kaynakları danışmanlık şirketleri, bilgi teknolojileri şirketleri, mesleki danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler, iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve Şirketin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlar gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Kişisel verileriniz yurt içinde ve yurt dışında yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde mukim Şirket’in hakim ortağına aktarılabilir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz. Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme ve yok edilme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.

Emek Mah. Atatürk  Cad. No:14/C Sancaktepe İstanbul

Tel: 0216 556 3900 E-posta: comdatatriletisim@comdatatr.com

Tedarikçi Çalişani Aydinlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA TEDARİKÇİ ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya çalışanlarınızla olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,  kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Şirket doğrudan tedarikçi çalışanlarından veya temsilcilerinden sözlü, fiziksel veya elektronik olarak kişisel veri toplamaktadır ve bu kişisel verileri işlemektedir. Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz:

Ad, Soyad, nüfus cüzdanı fotokopisi, ehliyet fotokopisi, açık adresi, cep telefonu numarası, maaş dekontları, sigorta primi ödeme bilgileri, sabıka kaydı, işe giriş periyodik muayene formu, portör muayene bilgileri (yemek şirketi çalışanlarına özel), psikoteknik belgesi (raporu), nüfus cüzdanı içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, iş sözleşmeleri, mesai süreleri, ruhsat fotokopisi, src belgesi (Sürücü mesleki yeterlilik), İSG eğitim belgesi, SGK tedarikçi firmada işe giriş formu.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Söz konusu verileri sizden aşağıdaki sebeplerle talep ediyoruz;

 • Kanunlarda öngörülen süreçlerin yürütülmesi için Şirket tarafından kişisel verilerinizin toplanması gerekebilmektedir. Bu kişisel verilerin sağlanmaması İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki bazı haklardan yararlanamamanıza sebep olabilecektir.
 • Şirket’in ilgili mevzuat çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla kişisel verilerinizin Şirket tarafından toplanması gerekebilmektedir. Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirememesi Şirket’in bu sebeple yaptırıma maruz kalmasına sebep olabilir ve sizin hukuki yükümlülüklerinizin Şirket aracılığı ile yerine getirilmesine engel olabilir.
 • Şirket ile aranızdaki sözleşmenin ifası için kişisel verilerinizin Şirket tarafından toplanması gerekebilmektedir. Burada elde ettiğimiz kişisel verilerinizin paylaşılamaması Şirket ile iş ilişkinizin sağlıklı yürütülememesine, Şirket tarafından sizin yararınıza oluşturulmuş bazı süreçlerin yerine getirilememesine veya yerine getirilmesinin sizin açınızdan zorlaşmasına sebep olabilir.

TEDARİKÇİ ÇALIŞAN VERİLERİNİN İŞLEME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi,
 • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Güvenlik incelemesi ve denetim
 • Ceza gerektiren suçlara dair iddia ve şikayetlerin oluşturulması
 • Bilgi güvenliği denetimlerinin yürütülebilmesi ve gizliliğin sağlanması
 • Eğitim verilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

TEDARİKÇİ ÇALIŞAN VERİLERİNİN YURTİÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. madde hükümleri çerçevesinde kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, Şirketlerin hukuk hizmeti aldıkları avukatlar, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Kolluk Kuvvetleri, T.C Mahkemeleri başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

 KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme ve yok edilme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.

Emek Mah. Atatürk  Cad. No:14/C Sancaktepe İstanbul

Tel: 0216 556 3900

E-posta: comdatatriletisim@comdatatr.com

Açık Rıza İş Başvuru Formu

İŞ BAŞVURU FORMU EKİ AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerimin kim tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konularında bilgilendirildim. Yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda başvurduğum pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda veya başka bir pozisyonda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi amacı ile sınırlı olmak üzere, “İş Başvuru Formu”ndaki kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesini, kaydedilmesini, kullanılmasını ve aktarılmasını onayladığımı ve kişisel verilerimin ..... süre ile (ay-yıl belirtelim) muhafaza edilmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Çalışan Adayı Aydınlatma

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, tarafınızla yapılacak olan iş görüşmeleri çerçevesinde, talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışan adaylarına ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel veriler şu şekildedir: Ad-soyadı, cinsiyet, TC Kimlik Numarası, milliyeti, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, kimlik fotokopisi, pasaport numarası, telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, sosyal medya hesabı, maaş detayları, öğrenim durumu, eğitim ve beceriler, sertifika ve diplomalara ait detaylar, son mezun olduğu okul ve mezuniyet yılı, vesikalık fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, mevcut ve önceki iş bilgisi, iş unvanı, CV, aday başvuru formları, fiziksel ya da psikolojik hastalık, bozukluk, engellilik, bulaşıcı hastalık durumu, kimlik fotokopisi içerisinde yer alan din bilgisi, kan grubu hanesi, askerlik durumu, tecil belgesi ve süresi, sabıka kaydı, alkol/uyuşturucu problemi gibi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.
 •  İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, kayda alınması ve iyileştirilmesi,
 • İş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması,
 • İstihdam edilecek çalışan adayının görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti,
 • İşle bağlantılı belirli fonksiyonlar açısından özel risklerin tespiti amacıyla çalışan adayının kamuya açık bilgilerinin incelenmesi,
 • Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması,
 • Duruma göre idari ve resmi mercilerin taleplerinin karşılanması,
 • İnsan kaynakları yönetimi verimliliğinin sağlanması,
 • Şirket içi güvenliğin sağlanması Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme ve yok edilme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.

Emek Mah. Atatürk Cad. No:14/C Sancaktepe İstanbul

Tel: 0216 556 3900

E-posta: comdatatriletisim@comdatatr.com